M. Ansani Caritatis negocia e fabbriche di falsi: strategie, imposture, dispute documentarie a Pavia fra XI e XII secolo , Roma 2011, in: Deutsches Archiv 69