Process for preparation of (S)-(-)-4-[4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxy-1-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile