Analisi di tessiture e trame mediante matrici di cooccorrenza