The oldest textual witness of John Tzetzes’ Exegesis of the Iliad