Metasurface Integrated Monolayer Exciton Polariton