Binding of the basement membrane protein laminin to Escherichia coli.