Post-irradiation grafting of styrene onto polyethylene