Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes