Antiphospholipid antibody syndrome and polymyalgia rheumatica/giant cell arteritis