Produzione di 16S rRNA metilasi (ArmA) in isolati clonali di Acinetobacter baumannii produttori di OXA-23