Sintesi one-pot di 2-acetamido-2-desossi-1,3,6-tri-O-acetil-alfa-D-glucopiranosio per la preparazione di N-acetil-D-lattosamina octaacetato