Fragmentation of the Golgi apparatus during apoptosis.