Microdosimetric features of LENA neutron irradiation vane