Anti-goblet cell antibodies for the diagnosis of autoimmune enteropathy?