Anti-goblet cell antibodies and autoimmune enteropathy